OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W REKRUTACJI
Mając na uwadze przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej „RODO”) oraz przepisy obowiązującego Kodeksu pracy, uprzejmie informuję, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest U Fryzjerów Tomasz Bożek , kontakt: rekrutacja@ufryzjerow.pl (zwany dalej „Pracodawca”).
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w związku z udziałem w procesie rekrutacji na potrzeby przeprowadzenia rekrutacji i późniejszego ewentualnego zatrudnienia.
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być również podmioty świadczące usługi na rzecz Pracodawcy w zakresie usług IT, kadr i płac, wykonywania badań lekarskich.
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:
1. do 30 dni, od dnia zakończenia rekrutacji w związku, z którą aplikował/a Pan/Pani do pracy u Pracodawcy, jeśli nie wyraził/a Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych na potrzeby dalszych rekrutacji;
2. do 12 miesięcy, od dnia złożenia aplikacji, w przypadku, gdy wyraził/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji.
Informujemy, że:
1. jest Pan/Pani upoważniona do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie w zakresie danych, które są przetwarzane na podstawie zgody; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed cofnięciem zgody;
2. przysługuje Pani/Pani prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO, usunięcia danych (art. 17 RODO), oraz prawo ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
3. przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych;
4. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi udział w rekrutacji;
5. w sprawie ochrony danych osobowych, proszę kontaktować się z rekrutacja@ufryzjerow.pl.


1.  Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych celem publikacji  w mediach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci zdjęć, publikacji wizualnych, publikacji audio, w celu rozpowszechniania w mediach na następujących polach eksploatacji: facebook, instagram, strona internetowa www.ufryzjerow.pl przez U FRYZJERÓW TOMASZ BOŻEK zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 666 ze zm.). Oświadczam, że zrzekam się dodatkowego wynagrodzenia z powyższego tytułu.

 

…….……………………..………………………….

 

2.  Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych (DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – MAILING)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty elektronicznej przez U FRYZJERÓW TOMASZ BOŻEK zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.).

 

…….……………………..………………………….

 

3.  Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych (DROGĄ TELEFONICZNĄ )

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem połączeń telefonicznych przez U FRYZJERÓW TOMASZ BOŻEK zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1489 ze zm.).


ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH ŚWIADCZONYCH USŁUG FRYZJERSKICH W U FYZJERÓW  TOMASZ BOŻEK

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest U FRYZJERÓW TOMASZ BOŻEK z siedzibą w Warszawie , ul. Andersa
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia usług fryzjerskich  i możliwości prowadzenia kart klienta w oprogramowaniu Versum.
3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie wyłącznie U Fryzjerów Tomasz Bożek
4) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;


…….……………………..………………………….